Kontakti

Ministarstvo

Adresa: Sarajevo, Reisa Džemaludina Čauševića 1
Telefon: +387(0)33 562-086
Fax: +387(0)33 562-177

MINISTAR
Senad HASANSPAHIĆ

Viši referent za informatiku
Muamer MRAKOVIĆ

Viši referent za administrativno-tehničke poslove
Rusmira ČEŠKO
Telefon: +387 (0) 33 562-144
Fax: +387 (0) 33 562-144

Viši referent – tehnički sekretar
Marijana KADRIĆ

KV-vozač
Amir PUZIĆ

Sektor komunalnih djelatnosti i infrastrukture

Viši stručni saradnik za stručno - operativnu kontrolu nad obavljanjem poslova zajedničke komunalne potrošnje
Amila JAMAKOVIĆ
Telefon: +387 (0) 33 560-441

Viši stručni saradnik za stručno - operativnu kontrolu nad obavljanjem poslova zajedničke komunalne potrošnje
Sead TESKEREDŽIĆ
Telefon: +387 (0) 33 560-441

Viši referent za prikupljanje i obradu podataka o kvarovima na komunalnoj infrastrukturi
Elma ČEŠKO
Telefon: +387 (0) 33 564-444

Stručni savjetnik za oblast prikupljanja, odvoženja i odlaganja komunalnog otpada
Dženita VITEŠKIĆ
Telefon: +387 (0) 33 560-443

Šef Odjeljenja
Jasna MUJAGIĆ
Telefon: +387 (0) 33 560-442
Fax: +387 (0) 33 562-177

Šef Odjeljenja
Dževad ČELJO
Telefon: +387 (0) 33 560-443
Fax: +387 (0) 33 562-144

Stručni savjetnik za komunalnu hidrotehniku
Kemal BIJEDIĆ
Telefon: +387 (0) 33 560-443
Fax: +387 (0) 33 562-144

Stručni saradnik za upravno rješavanje po skraćenom postupku i studijsko-analitičke poslove
Lejla HRAPOVIĆ
Telefon: +387 (0) 33 560-441
Fax: +387 (0) 33 562-144

Sektor za pravne, ekonomsko-finansijske poslove i investicije

Stručni savjetnik za upravno rješavanje i normativno-pravne poslove
Nermina Šehović
Telefon: 033/562-143

Stručni savjetnik za ekonomske poslove
Emina HALJKOVIĆ
Telefon: +387 (0) 33 562-144
Fax: +387 (0) 33 562-144

Viši referent za ekonomske poslove
Nedim OHRANOVIĆ
Telefon: +387 (0) 33 562-144
Fax: +387 (0) 33 562-144

Stručni saradnik za praćenje realizacije investicionih projekata
Nihad Kozlić
Telefon: 033/562-143

Pomoćnik ministra
Adnan BEGIĆ
Telefon: +387 (0) 33 562-155
Fax: +387 (0) 33 562-155

Centar za upravljanje javnom rasvjetom

Telefon: +387 33 564-444