Kontakti

Ministarstvo

Adresa: Sarajevo, Reisa Džemaludina Čauševića 1
Telefon: +387(0)33 562-086
Fax: +387(0)33 562-177

MINISTAR

SEKRETAR MINISTARSTVA
Telefon: 033/562-085
Fax: 033/562-177

Viši referent za administrativno-tehničke poslove
Rusmira ČEŠKO
Telefon: +387 (0) 33 562-144
Fax: +387 (0) 33 562-177

Viši referent – tehnički sekretar
Elifa Jeleč
Telefon: 033 562 086
Fax: 033 562 177


Sektor komunalnih djelatnosti i infrastrukture

Adresa: Sarajevo, Reisa Džemaludina Čauševića 1
Stručni savjetnik za oblast upravljanja komunalnim otpadom, pogrebnim poslovima i tržnicama pijacama na malo
Dženita VITEŠKIĆ
Telefon: +387 (0) 33 562-265
Fax: + 387 (0) 33 562-177

Adresa: Sarajevo, Reisa Džemaludina Čauševića 1
Pomoćnik ministra
Nermina ŠEHOVIĆ
Telefon: +387 (0) 33 562- 284
Fax: +387 (0) 033/562-177

Adresa: Sarajevo, Reisa Džemaludina Čauševića 1
Viši stručni saradnik za stručno - operativnu kontrolu nad obavljanjem poslova zajedničke komunalne potrošnje
Amila JAMAKOVIĆ
Telefon: +387 (0) 33 562- 284
Fax: + 387 (0) 33 562-177

Adresa: Sarajevo, Reisa Džemaludina Čauševića 1
Viši stručni saradnik za stručno - operativnu kontrolu nad obavljanjem poslova zajedničke komunalne potrošnje
Sead TESKEREDŽIĆ
Telefon: +387 (0) 33 562- 284
Fax: + 387 (0) 33 562-177

Adresa: Sarajevo, Reisa Džemaludina Čauševića 1
Stručni savjetnik za komunalnu energetiku
Dževad ČELJO
Telefon: +387 (0) 33 562-263
Fax: + 387 (0) 33 562-177

Adresa: Sarajevo, Reisa Džemaludina Čauševića 1
Stručni savjetnik za komunalnu hidrotehniku
Kemal BIJEDIĆ
Telefon: +387 (0) 33 562-263
Fax: + 387 (0) 33 562-177

Adresa: Sarajevo, Reisa Džemaludina Čauševića 1
Stručni saradnik za upravno rješavanje po skraćenom postupku i studijsko-analitičke poslove
Lejla HRAPOVIĆ
Telefon: +387 (0) 33 562-265
Fax: +387 (0) 33 562-177

Sektor za pravne, ekonomsko-finansijske poslove i investicije

Stručni savjetnik za ekonomske poslove
Telefon: +387 (0) 33 562-144
Fax: +387 (0) 33 562-144

Viši referent za ekonomske poslove
Nedim OHRANOVIĆ
Telefon: +387 (0) 33 562-144
Fax: +387 (0) 33 562-177

Stručni saradnik za praćenje realizacije investicijskih projekata
Nihad KOZLIĆ
Telefon: 033/562-143
Fax: 033/562-177

Viši referent za prikupljanje i obradu podataka o kvarovima na komunalnoj infrastrukturi
Elma PIRIJA
Telefon: +387 (0) 33 564-242
Fax: 033/562-177

Stručni savjetnik za javnu rasvjetu
Jasna MUJAGIĆ
Telefon: +387 (0) 33 562-143
Fax: +387 (0) 33 562-177

Pomoćnik ministra
Adnan BEGIĆ
Telefon: +387 (0) 33 562-155
Fax: +387 (0) 33 562-177

Centar za upravljanje javnom rasvjetom

Telefon: +387 33 562-242