Nastavak 90. vanredne sjednice Vlade Kantona Sarajevo: Zatraženo uključivanje dodatnih količina vode iz izvorišta Peračko vrelo, sa područja Hadžića i iz Sokolović Kolonije

Na jučerašnjem nastavku 90. vanredne sjednice, članove Vlade Kantona Sarajevo o aktuelnom stanju vodosnabdijevanja grada Sarajeva informisao je ministar komunalne privrede i infrastrukture Senad Hasanspahić.

Razmatrana je realizacija prethodno utvrđenih zaključaka i konstatovano da je situacija sa vodosnabdijevanjem i dalje izuzetno teška.

Naglašeno je da je prethodno poduzetim aktivnostima na otvaranju novih bunara spriječeno dodatno pogoršanje vodosnabdijevanje Sarajeva, iako ga nepovoljne hidrološke prilike svakodnevno komplikuju.

Kako bi se osigurale dodatne količine vode za naredni period, Vlada Kantona Sarajevo je zatražila od Ministarstva komunalne privrede i infrastrukture da u saradnji sa KJKP „Vodovod i kanalizacija“ nastavi sa poduzimanjem aktivnosti na iznalaženju mogućnosti za uključivanje novih količina vode u postojeću vodovodnu mrežu, prije svih, iz izvorišta Peračko vrelo, izvorišta sa područja Hadžića te novog bunara iz Sokolović Kolonije.

Zatraženo je i ubrzanje aktivnosti vezanih za angažman i početak rada stručnog Konsultantskog tima, kao i izrada detaljne informacije o problemima sa neadekvatnim hidrauličnim pumpama koje postoje u višespratnim stambenim objektima sa prijedlogom njihovog rješevanja i procjenom troškova.

Na jučer održanoj i redovnoj sjednici, Vlada je imenovala Upravni odbor za nadzor „Projekta vodovod Sarajevo“ koji će se realizirati sredstvima 25.000.000 eura osiguranim kod Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD).

Upravni odbor će vršiti nadzor nad radom Jedinice za implementaciju ovog projekta i pratiti njegovu ukupnu implementaciju, a sve u skladu sa ugovorima o podršci i implementaciji pomenutog projekta.

U njegovom sastavu su premijer KS, ministar finansija, ministar komunalne privrede i infrastrukture, ministar pravde i uprave te direktor KJKP „Vodvod i kanalizacija“ d.o.o. Sarajevo.